Statut

Preberite več

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih zbornicah (Ur. l. RS, št. 60/2006, v nadaljevanju »ZGZ«)  je Generalna skupščina Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, na skupščini dne 11. septembra 2019  sprejela naslednji

Statut Ameriške gospodarske zbornice

 

1.Status

1.1.Ameriška gospodarska zbornica (v nadaljevanju: »AmCham Slovenija« ali »zbornica«) je gospodarska zbornica, ki združuje člane in podporne člane, ki želijo s svojim delovanjem prispevati k uresničitvi ciljev in namenom AmCham Slovenija.

1.2.AmCham Slovenija je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost.

1.3.AmCham Slovenija je pravna oseba zasebnega prava, ki samostojno nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti, z vsemi pravicami in obveznostmi, brez omejitev. Cilj opravljanja dejavnosti AmCham Slovenija ni pridobivanje dobička.

1.4.AmCham Slovenija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Člani in podporni člani AmCham Slovenija ne odgovarjajo za obveznosti AmCham Slovenija.

2.Cilji in naloge

2.1.Cilj in namen AmCham Slovenija je spodbujanje gospodarskih dejavnosti njenih članov in ustvarjanje poslovnega in družbenega foruma, ki omogoča članom krepitev medsebojnih poslovnih vezi v Sloveniji in na mednarodni ravni, ter interakcijo poslovne javnosti z vsemi deležniki.

2.2.Člani AmCham Slovenija si prizadevajo predvsem za:

 • vzpostavitev stimulativnega poslovnega in življenjskega okolja, ki bo omogočilo rast in razvoj slovenskih in tujih podjetij v Sloveniji, 
 • razvoj slovenskega gospodarstva in družbe, 
 • za spodbujanje tujih in domačih investicij, 
 • transparentno korporativno upravljanje, in 
 • družbeno odgovorno poslovno okolje, s poudarkom na mladi aktivni populaciji.

2.3.Pomembna naloga AmCham Slovenije je krepitev prijateljstva med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, spodbujanje trgovine, gospodarskega sodelovanja in investicij ter krepitev ekonomskih in prijateljskih odnosov med državama.

2.4.Naloge, ki jih AmCham Slovenija izvaja za izpolnjevanje svojih ciljev in namenov so:

 • mreženje in povezovanje – organizacija vsebinskih dogodkov, oblikovanje iniciativ in programov;
 • zagovorništvo – aktiven dialog z ključnimi deležniki in centri strokovnega znanja; 
 • platforma za mlade med 20 in 40 letom (YOUng Platforma) – izvajanje različnih programov za aktivno mlado populacijo; in 
 • mednarodno sodelovanje – delegacije, pomoč investitorjem in vzpostavljanje pogojev za razvoj trga.

2.5.Izvajanje naloge iz tč. 2.4. se financira iz članarine, posamezni vsebinski dogodki pa lahko tudi iz kotizacij udeležencev.

3.Ime, sedež in območje delovanja

3.1.Ime zbornice je: Ameriška gospodarska zbornica.

3.2.Skrajšano ime zbornice je: AmCham Slovenija.

3.3.Zbornica prične skrajšano ime uporabljati v pravnem prometu, ko za to prejme soglasje Vlade Republike Slovenije.

3.4.Sedež zbornice je v Ljubljani. Poslovni naslov določi Generalni izvršni direktor. Morebitna sprememba poslovnega naslova zbornice ne pomeni spremembe statuta.

3.5.Območje delovanja zbornice je celotno območje Republike Slovenije.

4.Javnost delovanja zbornice

4.1.Delovanje zbornice je javno.

4.2.Zbornica obvešča javnost o svojem delu preko spletnih strani.

4.3.Zbornica vodi register svojih članov.

4.4.Zbornica javno objavi register svojih članov na svojih spletnih straneh. Register na spletnih straneh mora vsebovati najmanj tiste podatke o članih zbornice, ki jih zahteva tretji odstavek 7. člena ZGZ.

4.5.Član zbornice mora vsakršno spremembo podatkov iz tč. 4.4. sporočiti zbornici v roku petnajst dni od nastale spremembe.

4.6.Zbornica vodi tudi interni register članov, v katerega se vpisujejo člani in podporni člani ter stanja glede plačila članarine vsakega posameznega člana. Vsak član zbornice ima pravico pregledati interni register zbornice.

5.Dejavnost zbornice

5.1.Glavna dejavnost AmCham Slovenija je S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj.

5.2.Poleg glavne dejavnosti lahko AmCham Slovenija opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

 • J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; 
 • J 63.990 Drugo informiranje; 
 • M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
 • M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja; in
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

6.Članstvo

6.1.Pogoji za članstvo

6.1.1.Člani AmCham Slovenija so Ustanovitelji in naslednje pravne osebe, ki zaprosijo za članstvo ter izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

 • so gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji; 
 • so gospodarske družbe s sedežem v Združenih državah Amerike; 
 • so gospodarske družbe s sedežem v drugih državah, ki delujejo na območju Republike Slovenije preko ločenih organizacijskih enot (npr. podružnic) ali 
 • so druge pravne osebe, ki po oceni Sveta Guvernerjev lahko pripomorejo k doseganju namenov in ciljev AmCham Slovenija.

6.1.2.Ne glede na določilo tč. 6.1.1, lahko Svet Guvernerjev izjemoma sprejme v članstvo tudi neprofitne organizacije (v nadaljevanju »podporni član«), če oceni, da takšna neprofitna organizacija s svojim delovanjem lahko prispeva k izpolnjevanju ciljev in namenov zbornice. Svet Guvernerjev lahko določi splošne pogoje za včlanitev neprofitnih organizacij, pri čemer takšni pogoji ne smejo biti diskriminatorni in morajo zagotavljati enake možnosti za članstvo neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ne glede na njihov sedež. Podporni člani nimajo pravice do glasovanja na Generalni skupščini.

6.1.3.Kandidati lahko zaprosijo za članstvo z vlogo. Vsebino vloge določi Generalni izvršni direktor. O sprejemu novih članov odloča Svet Guvernerjev z navadno večino. Svet Guvernerjev svojih odločitev ni dolžan obrazložiti.

6.1.4.Svet Guvernerjev lahko pooblasti Generalnega izvršnega direktorja, da opravi poizvedbe, ki so razumno potrebne za odločanje o sprejemu v članstvo.

6.2.Članarina

6.2.1.Člani AmCham Slovenija so dolžni plačati letno članarino v višini, ki jo določi Generalna skupščina. Člani so članarino dolžni poravnati v roku 30 dni od prejema ustreznega računa, ki ga AmCham Slovenija praviloma izda v mesecu januarju tekočega leta.

6.2.2.Članarina se nanaša na obdobje koledarskega leta (od 1. januarja do 31. decembra). Član, ki vstopi v Am Cham Slovenija tekom koledarskega leta, je dolžan plačati sorazmerni del letne članarina, in sicer 1/12 letne članarine za vsak začetek mesec članstva v takšnem koledarskem letu.

6.2.3.Če pride član v zamudo s plačilom članarine in je ne poravna tudi v dodatnem roku za plačilo, mu članstvo preneha na podlagi statuta (brez posebne izjave o prenehanju članstva), razen če se pred potekom takšnega dodatnega roka z Generalnim izvršnim direktorjem dogovori za odlog oziroma oprostitev plačila članarine. Prenehanje članstva zaradi zamude s plačilom članarine ne vpliva na obveznost člana poravnati članarino za tekoče leto.

6.3.Častni člani

6.3.1.Svet Guvernerjev lahko posameznike, ki s svojimi izjemnimi dosežki prispevajo k uresničitvi namenov in ciljev AmCham Slovenija, imenuje za častne člane. Odločitev o imenovanju častnih članov sprejme Svet Guvernerjev z navadno večino.

6.3.2.Častni člani AmCham Slovenija so upravičeni do naslova »častni član«.

6.4.Pravice in dolžnosti članov

6.4.1.Člani so si dolžni prizadevati za uresničevanje ciljev in namenov AmCham Slovenija.

6.4.2.Člani s svojim osebnim zgledom varujejo ugled AmCham Slovenija. Svet Guvernerjev lahko sprejme etični kodeks ravnanja članov AmCham Slovenija.

6.4.3.Člani, ki so plačali članarino za tekoče koledarsko leto, imajo pravico udeležbe in glasovanja na Generalni skupščini.

6.4.4.Člani imajo pravico do vseh ugodnosti, ki izhajajo iz dejavnosti AmCham Slovenije in so določene s splošnimi akti AmCham Slovenija.

6.4.5.Člani so o aktivnostih AmCham Slovenije obveščeni preko spletne strani in z redno ali elektronsko pošto. Če je v tem statutu ali drugem splošnem aktu določeno, da je za izvedbo določenega ukrepa potrebno obvestiti člana, se šteje, da je član veljavno obveščen, ko mu je obvestilo z elektronsko pošto posredovano na kontaktni naslov elektronske pošte, ki ga je sporočil AmCham Slovenija za namene obveščanja, in da je obvestilo, posredovano preko elektronske pošte, prejel naslednji delovni dan po tem, ko je bilo odposlano.

6.5.Izključitev

6.5.1.Na obrazložen predlog Sveta Guvernerjev lahko Generalna skupščina izključi člana zaradi nečastnega ravnanja, zlasti če ugotovi, da bi nadaljnje članstvo takšnega člana škodovalo ugledi AmCham Slovenija ali bi pomembno oteževalo izpolnjevanje namena in Ciljev AmCham Slovenija.

6.5.2.Odločitev o izključitvi sprejme Generalna skupščina z dvotretjinsko večino članov, ki so upravičeni do glasovanja na Generalni skupščini.

6.5.3.Obrazložen predlog Sveta guvernerjev za izključitev člana mora biti vročen članu, katerega izključitev se predlaga, vsaj 30 dni pred dnevom Generalne skupščine, ki bo odločala o izključitvi, na zasedanju Generalne skupščine pa mu mora biti dana možnost, da se izjasni o predlogu za izključitev.

6.6.Izstop

6.6.1.Član lahko izstopi iz AmCham Slovenija s pisnim obvestilom Generalnemu izvršnemu direktorju, v katerem ni potrebno navajati razlogov za izstop.

6.6.2.Če Generalni izvršni direktor prejme izjavo o izstopu po 31. oktobru tekočega leta, je dolžan član, ki izstopa, plačati še letno članarino za prihodnje koledarsko leto.

7.Organi AmCham Slovenija

7.1.Organi AmCham Slovenije so Generalna skupščina, Svet Guvernerjev, Nadzorni odbor, Predsednik zbornice in Generalni izvršni direktor.

7.2.Generalna skupščina

7.2.1.Generalna skupščina je organ, ki je po položaju in pristojnostih skupščina v smislu 14. člena ZGZ, in najvišji organ AmCham Slovenije, ki jo sestavljajo vsi člani AmCham Slovenije.

7.2.2.Generalna skupščina odloča o

 • sprejemu statuta ter spremembah in dopolnitvah statuta, 
 • sprejemu letnega programa dela in finančnega načrta ter poročilih o njuni izvedbi, 
 • izvolitvi, imenovanju in odpoklicu Predsednika zbornice, članov Sveta Guvernerjev in članov Nadzornega odbora, 
 • višini letne članarine,
 • prenehanju AmCham Slovenija, in 
 • drugih vprašanjih, za katere tako določa zakon ali statut.

7.2.3.Generalna skupščina odloča na rednih in izrednih zasedanjih. Redno zasedanje se opravi najmanj enkrat letno, in sicer najkasneje do 30. septembra tekočega leta, izredno zasedanje pa na način in pod pogoji, opredeljenimi v tem statutu.

7.2.4.Zasedanjem Generalne skupščine predseduje predsednik Sveta Guvernerjev, v njegovi odsotnosti pa prvi podpredsednik Sveta Guvernerjev, ali druga oseba, ki jo za predsedovanje Generalne skupščine določi Svet Guvernerjev.

7.2.5.Redno zasedanje Generalne skupščine skliče Generalni izvršni direktor najmanj 4 tedne pred dnem rednega zasedanja. Sklic rednega zasedanja, ki mora vsebovati vsaj dnevni red in predloge sklepov, o katerih bo odločala Generalna skupščina, se posreduje vsem članom, praviloma po elektronski pošti.

7.2.6.Izredno zasedanje Generalne skupščine skliče Generalni izvršni direktor

 • v roku 30 dni od prejema obrazložene zahteve Sveta Guvernerjev ali vsaj 25 (petindvajsetih) članov, pri čemer mora takšna zahteva vsebovati tudi predlog sklepov, o katerih naj Generalna skupščina odloča na izrednem zasedanju; ali 
 • v drugih primerih, v katerih oceni, da je potrebno odločanje Generalne skupščine na izrednem zasedanju. 
 • Izredno zasedanje Generalne skupščine skliče Generalni izvršni direktor najmanj 4 tedne pred dnem izrednega zasedanja. Sklic izrednega zasedanja, ki mora vsebovati vsaj dnevni red in predloge sklepov, o katerih bo odločala Generalna skupščina, se posreduje vsem članom, praviloma po elektronski pošti.

7.2.7.Generalna skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je navzočih najmanj 25% članov. Če pravilno sklicano zasedanje Generalne skupščine ni sklepčno, se naknadno zasedanja z istim dnevnim redom opravi po preteku 30 minut od ugotovitve nesklepčnosti, in na naknadnem zasedanju Generalna skupščina lahko veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 15 članov.

7.2.8.Za udeležbo in glasovanje na zasedanju Generalne skupščine veljajo naslednja pravila:

 • vsak član ima 1 glas, 
 • častni člani nimajo posebne glasovalne pravice na podlagi njihovega statusa častnega člana, 
 • glasujejo lahko le člani, ki so plačali članarino za tekoče koledarsko leto, 
 • podporni član nima glasovalne pravice, 
 • Generalna skupščina praviloma odloča na javnem glasovanju z navadno večino prisotnih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače, in 
 • člane na zasedanju Generalne skupščine zastopajo zakoniti zastopniki ali od njih pooblaščene osebe.

7.2.9.O zasedanju Generalne skupščine se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj datum in kraj zasedanja, datum sklica zasedanja, seznam prisotnih članov, besedilo predlaganih in sprejetih sklepov ter rezultat glasovanja o vsakem posameznem predlogu sklepa. Zapisnik zasedanja Generalne skupščine podpiše predsedujoči zasedanja Generalne skupščine.

7.2.10.Zasedanje Generalne skupščine se lahko opravi tudi korespondenčno ali z glasovanjem preko elektronskih sredstev, pri čemer pravila glasovanja določi Generalni izvršni direktor v sklicu rednega ali izrednega zasedanja Generalne skupščine.

7.2.11.Svet Guvernerjev lahko sprejme poslovnik za izvedbo Generalne skupščine, s katerim natančneje uredi posamezna proceduralna vprašanja poteka zasedanja Generalne skupščine.

7.3.Svet Guvernerjev

7.3.1.Svet Guvernerjev je po položaju in pristojnostih upravni odbor v smislu 16. člena ZGZ. Guvernerji so po položaju in pristojnostih člani upravnega odbora po ZGZ.

7.3.2.AmCham Slovenija ima Svet Guvernerjev, ki ga sestavlja deset Guvernerjev, ki so predstavniki članov.

7.3.3.Člane Sveta Guvernerjev in Predsednika Sveta Guvernerjev izvoli Generalna skupščina na tajnem glasovanju, skladno z določili točke 8.5.

7.3.4.Člani Sveta Guvernerjev so izvoljeni za mandatno dobo 2 (dveh) let in so lahko ponovno izvoljeni. Posameznik lahko opravlja funkcijo Guvernerja največ dva zaporedna mandata.

7.3.5.Svet Guvernerjev:

 • obravnava in sprejema predloge gradiva in sklepov za seje Generalne skupščine,
 • Generalni skupščini predlaga sprejetje programa dela in finančnega načrta,
 • izvaja program dela in finančni načrt ter druge sklepe Generalne skupščine ter o tem poroča Nadzornemu odboru,
 • imenuje Generalnega izvršnega direktorja, in
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom ali statutom.

7.3.6.Svet Guvernerjev ima dva podpredsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani Sveta guvernerjev na predlog Predsednika Sveta Guvernerjev.

7.3.7.Svet Guvernerjev se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na vsake 4 mesece. Seje Sveta Guvernerjev vodi Predsednik Sveta Guvernerjev, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov Sveta Guvernerjev.

7.3.8.Svet Guvernerjev sprejema sklepe o zadevah iz svoje pristojnosti z večino prisotnih glasov članov. Svet Guvernerjev je sklepčen in lahko veljavno odloča, če je na seji pristojnih najmanj 6 Guvernerjev. V primeru neodločenega glasovanja odloča glas Predsednika Sveta Guvernerjev.

7.3.9.Svet Guvernerjev lahko sprejme poslovnih o svojem delu, s katerim natančneje uredi posamezna proceduralna vprašanja poteka sej in glasovanja.

7.3.10.Funkcija Guvernerja preneha v naslednjih primerih:

 • s potekom mandata,
 • z odstopom,
 • v primeru smrti ali trajne nezmožnosti opravljanja funkcije Guvernerja,
 • z odpoklicem;
 • s pravnomočno sodbo, s katero je Guverner obsojen na nepogojno zaporno kazen; in
 • v drugih primerih, ko tako določa veljaven predpis.
 • Generalna skupščina lahko odpokliče Guvernerja kadarkoli in brez navedbe razlogov, če sklep o odpoklicu sprejme Generalna skupščina z dvotretjinsko večino članov, ki so upravičeni do glasovanja na Generalni skupščini

7.4.Predsednik Zbornice

7.4.1.Predsednik Sveta Guvernerjev je hkrati tudi Predsednik zbornice. Predsednik zbornice zastopa AmCham Slovenija samostojno in brez omejitev, razen pri poslih, katerih vrednost presega 50.000 EUR letno, pri katerih Predsednik zbornice zastopa AmCham Slovenije skupaj z Generalnim izvršnim direktorjem.

7.5.Volitve v Svet Guvernerjev

7.5.1.Vsak predstavnik člana ima pravico kandidirati in biti izvoljen v Svet Guvernerjev, pod pogojem, da v Republiki Sloveniji biva v vsem mandatnem obdobju vsaj 9 mesecev v letu.

7.5.2.Najmanj 15 dni pred sklicem zasedanja Generalne skupščine, na katerem se odloča o volitvah članov Sveta Guvernerjev, mora Generalni izvršni direktor na spletni strani AmCham Slovenja objaviti poziv k posredovanju kandidatov za člane Sveta Guvernerjev. Kandidata za članstvo v Svetu Guvernerjev lahko predlaga Svet Guvernerjev ali najmanj sedem članov. Predlagatelji morajo kandidature posredovati Generalnemu izvršnemu direktorju v roku 10 dni od dneva objave poziva. Svet Guvernerjev lahko s poslovnikom natančneje uredi proceduralna vprašanja kandidacijskega postopka.

7.5.3.Na podlagi prejetih predlogov Generalni izvršni direktor oblikuje kandidatne liste za volitve članov Sveta Guvernerjev in Predsednika Sveta guvernerjev, pri čemer oblikuje posebno kandidatno listo za člane Sveta Guvernerjev in posebno kandidatno listo za Predsednika Sveta Guvernerjev. Posamezni kandidat lahko kandidira tako za člana Sveta Guvernerjev kot za Predsednika Sveta Guvernerjev.

7.5.4.Generalna skupščina pred izvedbo volitev z javnim glasovanjem potrdi kandidatni listi. Ob potrjevanju kandidatnih list Generalna skupščina odloča tudi o pritožbah posameznih kandidatov v zvezi s kandidacijskim postopkom, vključno z oblikovanjem kandidatnih list in uvrščanjem kandidatov na kandidatne liste.

7.5.5.Generalna skupščina najprej odloča o članih Sveta Guvernerjev s tajnim glasovanjem, in sicer:

 • vsak član lahko glasuje za deset kandidatov za člane Sveta Guvernerjev, pri čemer je v enem krogu glasovanja izvoljenih tistih deset kandidatov, ki prejmejo največ glasov;
 • če sta na deseto mesto uvrščena dva ali več  kandidatov, ki prejmejo enako število glasov, se izvede dodatni krog glasovanja, v katerem člani izbirajo samo med temi kandidati, za člana Sveta Guvernerjev pa je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov;
 • če tudi v dodatnem krogu glasovanja kandidati prejmejo enako število glasov, se zadnjega člana Sveta Guvernerjev določi z žrebom.
 • Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, Generalna skupščina z javnim glasovanjem in navadno večino opredeljenih glasov odloča o potrditvi celotne kandidatne liste, če je na kandidatni listi samo toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v Svetu Guvernerjev.

7.5.6.Generalna skupščina odloča o imenovanju Predsednika Sveta Guvernerjev s tajnim glasovanjem, in sicer:

 • iz kandidatne liste za Predsednika Sveta Guvernerjev predsedujoči Generalni skupščini izloči tiste kandidate, ki na volitvah za člane Sveta Guvernerjev niso bili izvoljeni v Svet Guvernerjev;
 • vsak član lahko glasuje za enega kandidata za Predsednika Sveta Guvernerjev, pri čemer je v enem krogu glasovanja za Predsednika Sveta Guvernerjev izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov;
 • če dva kandidata prejmeta enako število glasov, se izvede dodatni krog glasovanja, v katerem člani izbirajo samo med tema dvema kandidatoma, za Predsednika Sveta Guvernerjev pa je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov;
 • če tudi v dodatnem krogu glasovanja kandidata prejmeta enako število glasov, se Predsednika Sveta Guvernerjev določi z žrebom.
 • Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, Generalna skupščina z javnim glasovanjem in navadno večino opredeljenih glasov odloča o izvolitvi Predsednika Sveta Guvernerjev, če je na kandidatni listi samo en kandidat.

7.5.7.Rezultate tajnega glasovanja ugotavlja tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje Generalni izvršni direktor v sklicu zasedanja Generalne skupščine, na kateri se izvedejo volitve članov Sveta Guvernerjev.

7.6.Posebni Guvernerji

7.6.1.Ne glede na ostale določbe tega Statuta, Svet Guvernerjev imenuje za posebne člane Sveta guvernerjev tudi

 • predstavnika veleposlaništva ZDA v Republiki Sloveniji, ki ga določi veleposlaništvo;
 • vsakokratnega zmagovalca programa »AmCham Young Professionals«; in
 • vsakokratnega zmagovalca izbora AmCham Potencial Leta.

7.6.2.Posebni Guvernerji imajo pravice do udeležbe na sejah Sveta Guvernerjev, nimajo pa pravice do glasovanja v Svetu Guvernerjev.

7.7.Generalni izvršni direktor

7.7.1.Generalni izvršni direktor je po položaju in pristojnostih generalni tajnik v smislu tretjega odstavka 13. člena ZGZ, s pravico do udeležbe na sejah Sveta Guvernerjev in brez glasovalne pravice.

7.7.2.AmCham Slovenija ima Generalnega izvršnega direktorja, ki zastopa AmCham Slovenija samostojno in brez omejitev, razen pri poslih, katerih vrednost presega 50.000 EUR letno, pri katerih Generalni izvršni direktor zastopa AmCham Slovenije skupaj z Predsednikom zbornice.

7.7.3.Generalnega izvršnega direktorja imenuje Svet guvernerjev za mandatno obdobje 2 let, z neomejeno možnostjo ponovnega imenovanja.

7.7.4.Če je Generalni izvršni direktor z AmCham Slovenija v rednem delovnem razmerju za nedoločen čas, ima ob prenehanju mandata pravico do razporeditve na drugo ustrezno delovno mesto.

7.7.5.Generalni izvršni direktor vodi tekoče poslovanje AmCham Slovenija, odloča o notranji organizaciji in zaposlovanju ter drugih poslovodnih vprašanjih. Generalni izvršni direktor o svojem delu kvartalno poroča Svetu Guvernerjev.

7.7.6.Generalni izvršni direktor svojo funkcijo opravlja profesionalno in s polnim delovnim časom. Pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju z Generalnim izvršnim direktorjem v imenu AmCham Slovenije sklene Predsednik zbornice.

7.8.Nadzorni odbor

7.8.1.Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost, gospodarnost in pravilnost poslovanja zbornice in o svojem delu poroča Generalni skupščini.

7.8.2.Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih za mandatno obdobje 4 let imenuje Generalna skupščina. Kandidate za člane Nadzornega odbora lahko predlaga Svet Guvernerjev ali najmanj 5 članov zbornice.

7.8.3.Član nadzornega odbora ne more biti: Predsednik zbornice, član Sveta Guvernerjev ali Generalni izvršni direktor.

7.8.4.Predsednika nadzornega odbora izvoli Nadzorni odbor izmed svojih članov. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora. Nadzorni odbor lahko sprejme poslovnih o svojem delu, s katerim natančneje uredi posamezna proceduralna vprašanja poteka sej in glasovanja.

7.9.Komisije

7.9.1.Svet Guvernerjev lahko po potrebi in upoštevajoč interese članov imenuje različne komisije, ki obravnavajo specifična vprašanja iz delovnega področja AmCham Slovenije. Način delovanje komisij določi Generalni izvršni direktor s splošnim aktom.

8.Finančno poslovanje

8.1.Zbornica pridobiva sredstva za uresničevanje svojih ciljev in izvrševanje svojih nalog zlasti iz naslednjih virov:

 • članarina članov zbornice,
 • kotizacija za različne dogodke, ki jih organizira zbornica;
 • plačil za storitve, ki jih opravlja zbornica,
 • obresti od prihodkov od premoženja in premoženjskih naložb zbornice,
 • donacij, in
 • drugih virov.

8.2.S prihodki zbornice se, ne glede na njihov izvor, financirajo zgolj cilji in naloge zbornice ter se ne izplačujejo članom na kakršenkoli način.

8.3.Skupščina mora za vsako koledarsko leto na predlog Sveta Guvernerjev sprejeti finančni načrt in program dela, s katerima se določijo naloge in višina finančnih sredstev zbornice ter nameni njihove uporabe.

8.4.Posamezen član zbornice nima nikakršnih (individualnih) pravic do premoženja zbornice in z njim ne more razpolagati, skladno s predpisi Republike Slovenije.

8.5.Kakršenkoli presežek prihodkov nad odhodki bo AmCham Slovenija uporabila za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti. O načinu razporejanja presežka odloča Svet guvernerjev v skladu z veljavnimi predpisi.

8.6.Računovodenje

8.6.1.AmCham Slovenija vodi svoje poslovne knjige v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji.

8.6.2.Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

8.6.3.Računovodske obračune vodi ustrezna služba ali usposobljen zunanji izvajalec, za zakonitost finančnega poslovanja AmCham Slovenija pa je odgovoren Glavni izvršni direktor.

9.Spremembe statuta zbornice

9.1.O spremembi statua zbornice odloča Generalna skupščina.

9.2.Predlog za sklic Generalne skupščine, na kateri se bo odločalo o spremembi statuta, lahko da Svet Guvernerjev, Predsednik zbornice ali četrtina vseh članov zbornice z glasovalno pravico.

9.3.Generalna skupščina, na kateri se bo odločalo o spremembi statuta, je sklepčna, če je na njej navzočih najmanj polovico vseh članov zbornice z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa o spremembi statuta je potrebna dvotretjinsko večino članov, ki so upravičeni do glasovanja na Generalni skupščini.

9.4.Generalni izvršni direktor se pooblasti za uskladitev besedila statuta s sklepi Generalne skupščine in tistimi spremembami besedila, ki v skladu z določili tega statuta ne predstavljajo spremembe statuta (čistopis statuta).

10.Prenehanje

10.1.AmCham Slovenija je ustanovljena za nedoločen čas.

10.2.AmCham Slovenija preneha

 • s stečajem ali likvidacijo ali na podlagi veljavnega predpisa ali pravnomočne odločbe pristojnega državnega organa; ali
 • če tako odloči Generalna skupščina s sklepom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino članov, ki so upravičeni do glasovanja na Generalni skupščini. V sklepu o prenehanju zbornice člani določijo zbornico, na katero se prenese premoženje zbornice, ki preneha delovati.

11.Končne določbe

11.1.Uradni jezik AmCham Slovenija je slovenski. Delovni jezik AmCham Slovenija je lahko tudi angleški.

11.2.Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Generalna skupščina. Zbornica je nastala s preoblikovanjem iz zasebnega zavoda Ameriška gospodarska zbornica in nadaljuje svojo dejavnost v obliki gospodarske zbornice po ZGZ z dnem vpisa preoblikovanja in tega statuta v v register.

11.3.Vsa razmerja se nadalje uredijo z internimi akti, ki jih sprejme Svet Guvernerjev in morajo biti v skladu s tem statutom in ZGZ.

V Ljubljani, dne 11. 9. 2019

Predsednik Generalne skupščine