Statut

Preberite več

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS 12/91 in 8/96) je Generalna skupščina Zavoda Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, dne 24. 9. 2013 sprejela naslednji

Statut zavoda Ameriška gospodarska zbornica

1. Namen in status

 • 1.1. Ameriška gospodarska zbornica (v nadaljevanju: AmCham Slovenija) je zasebni zavod, ki združuje ustanovitelje in člane, ki želijo s svojim delovanjem prispevati k uresničitvi ciljev in namenom AmCham.
 • 1.2. Namen AmCham Slovenija je ustvarjanje poslovnega, družbenega foruma, ki omogoča članom krepitev medsebojnih poslovnih vezi tako v Sloveniji kakor tudi na mednarodni ravni in interakcijo poslovne javnosti z vsemi deležniki. Člani AmCham Slovenija si prizadevamo predvsem za:
  • 1.2.1. vzpostavitev stimulativnega poslovnega okolja, ki bo omogočilo rast in razvoj slovenskih in tujih podjetij v Sloveniji,
  • 1.2.2. razvoj slovenskega gospodarstva in družbe,
  • 1.2.3. za spodbujanje tujih investicij,
  • 1.2.4. transparentno korporativno upravljanje,
  • 1.2.5. družbeno odgovorno poslovno okolje še zlasti se osredotočamo na mlado aktivno populacijo.
 • 1.3. Ena najpomembnejših nalog AmCham Slovenija je krepitev prijateljstva med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike, spodbujanje trgovine, gospodarskega sodelovanja, investicij ter krepitev ekonomskih odnosov med državama.
 • 1.4. Ustanovitelji AmCham Slovenija so:
  • 1.4.1. MICROSOFT družba za računalniške programe in opremo d.o.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000;
  • 1.4.2. SRC sistemske integracije d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana;
  • 1.4.3. GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES, proizvodnja pnevmatik, d.o.o., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj;
  • 1.4.4. ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana;
  • 1.4.5. McDonald's Slovenija gostinske storitve d.o.o., Premrlova ulica 12, 1000 Ljubljana;
  • 1.4.6. SLOREST podjetje za gospodarske storitve d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana;
  • 1.4.7. ComTrade programske rešitve d.o.o., Letališka cesta 29B, 1000 Ljubljana.
 • 1.5. Za začetek delovanja AmCham je Ameriška Gospodarska Zbornica GIZ zagotovila osnovi kapital v višini 1.000.000,00 (en milijon 00/100) SIT. Sredstva so bila v celoti vplačana v denarju.

2. Ime, sedež in območje delovanja

 • 2.1. Ime zavoda v Sloveniji je: Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji.
 • 2.2. Skrajšano ime zavoda je: AmCham Slovenija.
 • 2.3. AmCham je pravna oseba
 • 2.4. Sedež AmCham je Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
 • 2.5. Območje delovanja AmCham je celotno območje Republike Slovenije.
 • 2.6. AmCham odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanovitelji za obveznosti AmCham ne odgovarjajo.
 • 2.7. AmCham lahko morebitni presežek prihodkov nad odhodki nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti za katero je ustanovljen.

3. Dejavnost AmCham

 • 3.1. AmCham Slovenija opravlja naslednje dejavnosti:
  • 3.1.1. J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
  • 3.1.2. J 63.990 Drugo informiranje
  • 3.1.3. M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  • 3.1.4. M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
  • 3.1.5. P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
  • 3.1.6. S 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

4. Članstvo

 • 4.1. Člani AmCham Slovenija so Ustanovitelji in naslednje pravne osebe, ki zaprosijo za članstvo ter izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:
  • 4.1.1. so gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji;
  • 4.1.2. so gospodarske družbe s sedežem v ZDA;
  • 4.1.3. so gospodarske družbe s sedežem v drugih državah, ki delujejo na območju Republike Slovenije preko podružnic ali
  • 4.1.4. so druge pravne osebe, ki po oceni Sveta izpolnjujejo zahteve za vstop v AmCham Slovenija.
 • 4.2. Za članstvo lahko zaprosijo tudi neprofitne organizacije. Pogoje za pristop neprofitnih organizacij določi Svet guvernerjev AmCham Slovenija. Pogoji, ki urejajo članstvo neprofitnih organizacij morajo biti nediskriminatorni in morajo zagotavljati enake možnosti za članstvo vseh neprofitnih organizacij, ki delujejo na območju Republike Slovenije, ne glede na njihov sedež.
 • 4.3. Zainteresirane pravne osebe lahko zaprosijo za članstvo z vlogo. Vsebino vloge določi izvršni direktor. O sprejemu novih članov v članstvo odloča Svet guvernerjev AmCham Slovenija z navadno večino in o svoji odločitvi obvesti prosilca. Svet guvernerjev AmCham Slovenija svojih odločitev ni dolžan obrazložiti.
 • 4.4. Svet guvernerjev AmCham Slovenija lahko pooblasti Izvršnega direktorja, da opravi potrebne poizvedbe o bodočih članih, ki jih svet po lastni presoji upošteva.
 • 4.5. Članarina
  • 4.5.1. Člani AmCham Slovenija so dolžni plačati letno članarino v višini, ki jo vsako leto določi Generalna skupščina. Plačilno letne članarine zapade v plačilo s 1. 1. tekočega leta zagotavlja članu članstvo v zbornici do 31. 12. istega leta.
  • 4.5.2. Če želi član izstopiti iz zbornice, mora svojo odločitev sporočiti najpozneje do 31. 10. tekočega leta, sicer je dolžan plačati članarino tudi za naslednje leto.
  • 4.5.3. Pravne osebe, ki postanejo člani med tekočim letom, so dolžni poravnati sorazmerni del članarine za tisto leto in sicer v višini 1/12 letne članarine za vsak začeti mesec članstva v letu, v katerem so postali člani.
  • 4.5.4. Člani so članarino dolžni poravnati v roku 30 dni od prejema računa.
  • 4.5.5. V primeru, če je član v zamudi s plačilom članarine in članarine ne poravna niti v dodatnem roku za njeno plačilo, ki ga določi Izvršni direktor, pa z Izvršnim direktorjem ne doseže dogovora o drugačnem načinu plačila ali oprostitvi plačila, mu članstvo v zbornici preneha po samem statutu. Izvršni direktor o prenehanju članstva obvesti organe AmCham Slovenija in druge člane. Prenehanje članstva ne vpliva na obveznost člana poravnati članarino za tekoče leto.
 • 4.6. Častni člani
  • 4.6.1. Svet guvernerjev AmCham Slovenija lahko posameznike, ki prispevajo k uresničitvi namenov in ciljev zbornice zaradi svojih izrednih poslovnih dosežkov imenuje za častne člane. Odločitev o imenovanju častnih članov sprejme svet na predlog predsednika zbornice z navadno večino.
  • 4.6.2. Častni člani so upravičeni do naslova "častni član", nimajo pa pravice kandidirati za voljena mesta na podlagi njihovega statusa.
 • 4.7. Pravice in dolžnosti članov
  • 4.7.1. Člani AmCham Slovenije so si dolžni ves čas članstva prizadevati za uresničevanje ciljev in namenov AmCham Slovenija.
  • 4.7.2. Člani AmCham Slovenije so dolžni ves čas članstva pravočasno in v celoti poravnati članarino.
  • 4.7.3. Vsi člani, ki so izpolnili svoje članske obveznosti imajo pravico udeležbe in glasovanja na Generalni skupščini AmCham Slovenije.
  • 4.7.4. Člani AmCham Slovenije imajo pravico do vseh ugodnosti, ki izhajajo iz dejavnosti AmCham Slovenije kot je to določeno v tem Statutu.
  • 4.7.5. Člani se o aktivnostih AmCham Slovenije obveščajo po redni in elektronski pošti. Če je v tem statutu določeno, da je za izvedbo določenega ukrepa potrebno obvestiti člana, se šteje, da je član veljavno obveščen, če je obvestilo bilo poslano po redni ali elektronski pošti.
 • 4.8. Izključitev
  • 4.8.1. Na predlog Sveta guvernerjev AmCham Slovenije lahko generalna skupščina izključi člana zaradi nečastnega vedenja, ali če meni, da ji njegovo nadaljevanje članstva škoduje AmCham Sloveniji ali v primeru začetka postopka stečaja ali prisilne poravnave nad članom.
  • 4.8.2. Odločitev o izključitvi mora Generalna skupščina sprejeti z dvotretjinsko večino tistih, ki so upravičeni do glasovanja na Generalni skupščini.
  • 4.8.3. V primeru začetka postopka izključitve je dolžan Izvršni direktor obvestiti vse člane AmCham Slovenije in prizadetega člana vsaj 15 dni preden bo izključitev obravnavala generalna skupščina.
 • 4.9. Izstop
  • 4.9.1. Član lahko izstopi iz članstva s pisnim obvestilom Izvršnemu direktorju.
  • 4.9.2. Član mora svojo odločitev sporočiti najpozneje do 31. 10. tekočega leta, sicer je dolžan poravnati članarino za naslednje leto ne glede na njegov izstop.

5. Organi AmCham

 • 5.1. Organi AmCham Slovenije so Generalna skupščina in Svet guvernerjev, Izvršni direktor in Predsednik zbornice.
 • 5.2. Generalna skupščina

  Splošno
 • 5.2.1. Generalna skupščina je najvišji organ AmCham Slovenije, ki jo sestavljajo ustanovitelji in vsi člani AmCham Slovenije.

  Pristojnost in odločanje
 • 5.2.2. Generalna skupščina odloča o naslednjih vprašanjih:
  • 5.2.2.1. sprejemu statuta in spremembah in dopolnitvah statuta;
  • 5.2.2.2. izvolitvi in odpoklicu članov v Svetu guvernerjev AmCham Slovenija;
  • 5.2.2.3. o letni članarini in njeni višini;
  • 5.2.2.4. o prenehanju AmCham Slovenija;
  • 5.2.2.5. drugih vprašanjih za katere tako določa zakon ali statut.
 • 5.2.3. Generalna skupščina lahko pisno predlaga iztočnice za obravnavo na Generalni skupščini najkasneje en delovni dan pred dnem zasedanja Generalne skupščine.
 • 5.2.4. Generalna skupščina odloča na rednih (letnih) in izrednih zasedanjih. Redno (letno) zasedanje se opravi najmanj enkrat letno, in sicer med 1. 6. in 30. 9. tekočega leta, izredno zasedanje pa na način in pod pogoji, opredeljenimi v tem statutu.
 • 5.2.5. Vsem letnim in izrednim zasedanjem Generalne skupščine predseduje predsednik ali v predsednikovi odsotnosti prvi podpredsednik ali v njuni odsotnosti kateri koli guverner

  Redno letno zasedanje
 • 5.2.6. Vabilo z dnevnim redom za redno letno zasedanje Generalne skupščine pošlje Izvršni direktor najmanj 4 tedne pred dnem rednega letna zasedanja vsem članom. Vabila se pošljejo po elektronski in redni pošti, vročitev pa je veljavna, če je poslana na katerikoli veljaven naslov, naveden v vlogi za sprejem v članstvo.

  Izredno zasedanje
 • 5.2.7. Izredno zasedanje se opravi takrat, ko to zahteva Predsednik ali Svet guvernerjev AmCham Slovenije ali ko to z podpisom zahteva vsaj 10 (deset) članov, oziroma v drugih primerih, določenih v Statutu. Izvršni direktor pošlje vabilo na izredno skupščino vsem članom dva tedna pred predvidenim dnem izrednega zasedanja, skupaj z dnevnim redom ali obvestilom o namenu izrednega zasedanja. Na izrednem zasedanju se obravnavajo le tiste zadeve, ki so navedene v dnevnem redu oziroma obvestilu o namenih izrednega zasedanja.

  Sklepčnost:
 • 5.2.8. Generalna skupščina je sklepčna, če je na njej navzočih najmanj 25% članov AmCham Slovenije v tekočem letu. Če na pravilno sklicanem zasedanju Generalne skupščine ni navzočih 25% članov tudi po preteku 30 minut od predvidenega začetka zasedanja, lahko Generalna skupščina odloča ne glede na število navzočih članov.

Pravica glasovanja

 • 5.2.9. Za glasovanje na Generalni skupščini veljajo naslednja pravila:
  • 5.2.9.1. vsak član AmCham Slovenije ima 1 glas,
  • 5.2.9.2. častni člani AmCham Slovenije nimajo posebne glasovalne pravice na podlagi njihovega statusa častnega člana,
  • 5.2.9.3. glasujejo lahko le člani, ki so poravnali vse obveznosti iz naslova plačila članarine in zoper katere ni v teku postopek izključitve ali izstopa,
  • 5.2.9.4. razen, če ni določeno drugače, odloča Generalna skupščina na javnem glasovanju z navadno večino prisotnih, ki so upravičeni do glasovanja,
  • 5.2.9.5. v primeru izenačenega glasovanja odloča glas člana, ki ga predstavlja predsednik Generalne skupščine.

   Pooblastila
 • 5.2.10. Člane na zasedanju Generalne skupščine zastopajo zakoniti zastopniki ali od njih pooblaščene osebe.
   
 • 5.3. Svet Guvernerjev

  Splošno
 • 5.3.1. AmCham Slovenija ima Svet Guvernerjev, ki ga sestavlja sedem guvernerjev, ki so predstavniki članov.
 • 5.3.2. Člane Sveta Guvernerjev ter njihovega predsednika izvoli Generalna skupščina z navadno večino.
 • 5.3.3. Člani Sveta Guvernerjev so izvoljeni za mandatno dobo 2 let in so lahko ponovno izvoljeni. Posameznik lahko opravlja funkcijo guvernerja največ dva zaporedna mandata. Enako velja za predsednika.
 • 5.3.4. Vsak predstavnik člana AmCham Slovenije ima pravico kandidirati in biti izvoljen v Svet Guvernerjev, pod pogojem, da v Republiki Sloveniji biva v vsem mandatnem obdobju vsaj 9 mesecev v letu. Predlagatelji morajo imena kandidatov sporočiti Izvršnemu direktorju vsaj pet dni pred skupščino na kateri so na dnevnem redu volitve novih članov Sveta Guvernerjev. Kandidatura vsakega posameznika je veljavna, če jo pisno podpre najmanj sedem članov.. Kandidate pa lahko predlaga tudi Svet guvernerjev.

  Pristojnost in odločanje
 • 5.3.5. Svet Guvernerjev je odgovoren za nadziranje poslovanja AmCham Slovenije in opravlja druge naloge, določene z zakonom ali statutom.
 • 5.3.6. Poleg omenjenih nalog Svet Guvernerjev:
  • 5.3.6.1. imenuje Izvršnega direktorja in
  • 5.3.6.2. potrjuje letni načrt dela, ki ga predlaga Izvršni direktor.
 • 5.3.7. Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na vsake 4 mesece.
 • 5.3.8. Svet Guvernerjev sprejema sklepe z večino prisotnih glasov članov. Svet guvernerjev je sklepčen, če so prisotni najmanj 4 člani Sveta guvernerjev.
 • 5.3.9. Delo Sveta guvernerjev podrobneje uredi Svet guvernerjev s poslovnikom, ki ga sprejme z navadno večino glasov vseh članov Sveta guvernerjev.

  Predsednik Sveta Guvernerjev – Predsednik Zbornice
 • 5.3.10. Predsednik Sveta Guvernerjev je hkrati Predsednik zbornice. Predsednik zastopa AmCham Slovenija samostojno in brez omejitev.
 • 5.3.11. Ne glede na določbe prejšnje točke lahko Predsednik zbornice posle, katerih vrednost presega 50.000 EUR letno, sklene le skupaj z Izvršnim direktorjem.
 • 5.3.12. Predsednik Sveta Guvernerjev vodi zasedanja Sveta guvernerjev. V primeru enakega števila glasov pri odločanju, odloča glas Predsednika Sveta Guvernerjev.

  Podpredsednika Sveta Guvernerjev
 • 5.3.13. AmCham Slovenija ima dva podpredsednika, ki ju izmed svojih članov izvolijo člani Sveta guvernerjev predlaga pa Predsednik Zbornice.
 • 5.3.14. Prvi podpredsednik nadomešča Predsednika Zbornice, če ta ni prisoten na seji Sveta guvernerjev, ali če ta iz drugih razlogov ne more opravljati svoje funkcije. V primeru trajne nezmožnosti opravljanja funkcije, Generalna skupščina prvega podpredsednika imenuje za zastopnika AmCham Slovenije, ki lahko zastopa AmCham Slovenija samostojno in brez omejitev.
 • 5.3.15. Če prvi podpredsednik nadomešča Predsednika Zbornice iz razlogov, navedenih v tč. 5.1.14. prevzame funkcijo podpredsednika drugi podpredsednik. V tem primeru se smiselno uporabljajo določila, ki urejajo nadomeščanja Predsednika Zbornice.

  Posebni Guvernerji
 • 5.3.16. Ne glede na ostale določbe tega Statuta, Svet Guvernerjev imenuje kot posebnega člana Sveta guvernerjev tudi predstavnika veleposlaništva ZDA v Republiki Sloveniji, ki ga določi veleposlaništvo.
 • 5.3.17. Ne glede na ostale določbe tega statuta, Svet guvernerjev imenuje kot posebnega člana tudi vsakokratnega zmagovalca programa »AmCham Young Professionals« in izbora AmCham »Top Potential of the Year«.
 • 5.3.18. Posebni Guvernerji, imenovani v skladu s točkami 5.3.16. in 5.3.17. nimajo pravice glasovanja v Svetu Guvernerjev.

  Volitve
 • 5.3.19. Kandidatne liste za volitve članov Sveta guvernerjev in predsednika Sveta guvernerjev, pripravi Izvršni direktor.
 • 5.3.20. Generalna skupščina odloča o članih Sveta guvernerjev na tajnem glasovanju.
 • 5.3.21. Glasovanje poteka na dveh ločenih kandidatnih listah, ena je za izvolitev predsednika in druga za guvernerje.
 • 5.3.22. Generalna skupščina pred izvedbo volitev z javnim glasovanjem potrdi kandidatni listi. Ob potrjevanju kandidatnih list generalna skupščina na zahtevo posameznega kandidata odloča o njegovi pritožbi zaradi neuvrstitve na kandidatno listo.
 • 5.3.23. Kandidatne liste in glasovnice za volitve v Svet Guvernerjev pripravi Izvršni direktor. Na glasovnicah so navedena imena in priimki kandidatk in kandidatov, urejena po abecednem vrstnem redu, pred imenom vsakega kandidata ali kandidatke pa je vpisana zaporedna številka. Vsaka glasovnica mora biti opremljena z žigom AmCham Slovenija.
 • 5.3.24. Volitve tehnično vodi in izpelje tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje Generalna skupščina za vsake volitve posebej z javnim glasovanjem.
 • 5.3.25. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno številko pred kandidatko ali kandidatom. Obkroži se lahko največ toliko kandidatk ali kandidatov kot se jih voli, kar mora biti na glasovnici jasno navedeno. Za neveljavne se štejejo glasovnice iz katerih ni jasno razvidna volja člana ali je na njej obkroženih več kandidatk ali kandidatov kot se jih voli. Če je potrebno volilna komisija pred pričetkom volitev pojasni način glasovanja in ugotavljanja rezultatov.
 • 5.3.26. Po glasovanju volilna komisija poda poročilo o ugotovljenih rezultatih za vsako kandidatno listo.
 • 5.3.27. Generalna skupščina sprejme poročilo volilne komisije z javnim glasovanjem. Člani Sveta guvernerjev so imenovani s sprejemom poročila.

  Imenovanje članov Sveta Guvernerjev
 • 5.3.28. V primeru, da je število kandidatov za Svet Guvernerjev enako številu prostih mest, se člani Sveta guvernerjev ne volijo. V tem primeru Generalna skupščina z javnim glasovanjem odloča o predlaganih kandidatih.

  Konstituiranje Sveta Guvernerjev
 • 5.3.29. Svet Guvernerjev se konstituira na svoji prvi seji po Generalni skupščini.

  Prenehanje mandata
 • 5.3.30. Funkcija guvernerja v Svetu Guvernerjev preneha v naslednjih primerih:
  • 5.3.30.1. s potekom mandata (časa za katerega so imenovani);
  • 5.3.30.2. z odstopom;
  • 5.3.30.3. v primeru smrti;
  • 5.3.30.4. če člana Sveta guvernerjev odpokliče Generalna skupščina;
  • 5.3.30.5. če je član Sveta guvernerjev pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen;
  • 5.3.30.6. drugih primerih, ko tako določa zakon ali statut.
 • 5.3.31. V primeru prenehanja funkcije ali delovnega razmerja pri članu AmCham Slovenija in zaposlitve pri podjetju, ki ni član AmCham Slovenija mandat ne preneha, če novo podjetje v 90 dneh od nastopa te okoliščine postane član AmCham Slovenija.
 • 5.3.32. V primeru prenehanja mandata iz kateregakoli od razlogov, navedenih v točki 5.3.30. je dolžan Izvršni direktor o tem obvestiti člane, ki imajo pravico predlagati nadomestnega člana Sveta Guvernerjev. Za izvolitev nadomestnih članov Sveta Guvernerjev se smiselno uporabljajo določbe tega poglavja.

  Odpoklic članov Sveta Guvernerjev
 • 5.3.33. Generalna skupščina lahko odpokliče kateregakoli člana Sveta Guvernerjev kadarkoli in brez navede razlogov.
 • 5.3.34. Za sprejem odločitve o odpoklicu je potrebna 2/3 večina glasov članov AmCham z glasovalno pravico.
   
 • 5.4. Izvršni direktor
  • 5.4.1. AmCham ima enega izvršnega direktorja, ki zastopa AmCham Slovenija samostojno in brez omejitev.
  • 5.4.2. Ne glede na določbe prejšnje točke lahko Izvršni direktor posle, katerih vrednost presega 50.000 EUR letno, sklene le skupaj s Predsednikom zbornice.
  • 5.4.3. Izvršnega direktorja imenuje Svet guvernerjev za mandatno obdobje 2 let. Razen če ne dostopi s funkcije ali če ni službovanje pisno preklicano vsaj 90 (devetdeset) dni pred iztekom tega obdobja, bo se mandat in pogodbao zaposlitvi avtomatsko podaljšata za naslednji dve leti. Mandat izvršnega direktorja nima drugih omejitev.
  • 5.4.4. V primeru prenehanja mandata izvršnega direktorja iz kateregakoli razloga, je izvršni direktor upravičen do drugega ustreznega delovnega mesta na AmCham Slovenija.
  • 5.4.5. Izvršni direktor vodi tekoče poslovanje, odloča o notranji organizaciji in zaposlovanju ter drugih poslovodnih vprašanjih vodenja AmCham Slovenije. Izvršni direktor poroča Svetu guvernerjev o dejavnostih AmCham Slovenije.
  • 5.4.6. Izvršni direktor je vodilni uslužbenec AmCham Slovenije. Pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o poslovodenju z Izvršni direktorjem sklene v imenu AmCham Slovenije Predsednik zbornice.
  • 5.4.7. Izvršni direktor je član Sveta guvernerjev, vendar nima pravice glasovanja.
    
 • 5.5. Komisije
  • 5.5.1. Svet guvernerjev lahko po potrebi in upoštevajoč interese članov imenuje komisije, ki obravnavajo specifična vprašanja iz delovnega področja AmCham Slovenije. Delovanje komisij določi Izvršni direktor z ustreznim notranjim aktom.

6. Finančno poslovanje

 • 6.1. Prihodek AmCham Slovenije so članarine in nadomestila ter drugi prejemki iz dejavnosti, ki jih opravlja.
 • 6.2. Kakršenkoli presežek prihodkov nad odhodki bo AmCham Slovenija uporabila za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti. O načinu razporejanja presežka odloča Svet guvernerjev v skladu z zakonom.
 • 6.3. Računovodenje
  • 6.3.1. AmCham Slovenija vodi svoje poslovne knjige v skladu z zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji.
  • 6.3.2. Poslovno leto je enako koledarskemu letu.
  • 6.3.3. Računovodske obračune vodi ustrezna služba ali usposobljen zunanji izvajalec.

7. Prenehanje

 • 7.1. AmCham Slovenija je ustanovljena za nedoločen čas.
 • 7.2. AmCham Slovenija preneha, če tako odloči Generalna skupščina z 2/3 večino vseh članov in v primerih določenih z zakonom.

8. Končne določbe

 • 8.1. Uradni jezik AmCham Slovenija je slovenski jezik. Delovni jezik AmCham Slovenija je angleški jezik.
 • 8.2. Statut začne veljati, ko ga sprejme Generalna skupščina.

Ljubljana, 24. 9. 2013
Predsedujoči Generalne skupščine